முகப்பு
ரோகினி தினத்தில் புத்திர பாக்கியத்திற்கு நடந்த ஹோமம்.

முகப்பு

This Site is created and maintained by Ooothukkadu Temple. Any Illegal use / reproduction of the contents of the website is strictly prohibited.
Note: WE DO NOT HAVE ANY OTHER WEBSITE / BLOGS / PAGES